تبلیغاتاین صفحه به صورت مداوم به روز خواهد شد...

1. آیاتی از سوره مبارکه فصلت اجرا شده در استودیوی رادیوقرآن

2.آیاتی از سوره مبارکه حج اجرا شده در هتل کوثر اردبیل